Raad van Bestuur

Bepaalt het beleid van de Stichting, is verantwoordelijk voor het budget en de rekeningen.

Missie

De Raad van Bestuur legt de grote lijnen van het beleid van de Stichting vast. Hij is ook eindverantwoordelijk voor het budget en de rekeningen.

Samenstelling

De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter, twee vicevoorzitters en maximum 12 bestuurders, onder wie de CEO.

Voorzitter

Pierre Wunsch

Gouverneur van de Nationale Bank van België

Vicevoorzitters

Yasmine Kherbache

Rechter bij het Grondwettelijk Hof

Karl-Heinz Lambertz

Voorzitter van het parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Afgevaardigd bestuurder

Brieuc Van Damme

CEO

Bestuursleden

Jean-Pol Boone

Ondernemer in de digitale sector en de e-commerce, Digital & ICT Investment Officer van Be Angels, lid van het investeringscomité van W.IN.G by Digital Wallonia

Laurence Bovy

Algemeen directeur van Vivaqua

Lieze Cloots

Hoofd Internationaal Beleid, OVAM

Fons Duchateau

Netwerkcoördinator – Integratiemanager Netwerk GZA-ZNA

Jean Hilgers

Directeur van de Nationale Bank van België

Vincent Houssiau

Kabinetschef van Z.M. de Koning

David O'Sullivan

Lid van het European Policy Centre en speciaal gezant EU-sancties van de Europese Commissie

Sabine Taevernier

Vicevoorzitter van de Topstukkenraad (Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap), Voorzitter van het Ensor Advisory Committee

Marleen Vanderpoorten

voormalig Vlaams minister van Onderwijs, erevoorzitter van het Vlaams Parlement, voormalig schepen van de stad Lier

Werking

De nieuwe leden van de Raad van Bestuur worden verkozen met een tweederdemeerderheid door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Een mandaat loopt voor vier jaar en kan één keer verlengd worden. De maximumleeftijd voor een mandaat van bestuurder is 70 jaar.

De bestuurders kiezen een voorzit(s)ter en twee vicevoorzit(s)ters uit hun rangen. De voorzit(s)ter wordt benoemd voor een termijn van twee jaar, één keer verlengbaar.

De Raad van Bestuur beslist bij een meerderheid van stemmen.