Governance

Met het oog op een sterke governance, die de legitimiteit en de onafhankelijkheid van de Koning Boudewijnstichting waarborgt, hebben wij verschillende organen opgezet die in hun samenstelling het pluralisme van de samenleving weerspiegelen. Zij waken erover dat ons optreden relevant en aangepast is aan de evolutie van de samenleving. Naast deze instanties zijn er zowat 3.000 experten die onbezoldigd deel uitmaken van onze verschillende comités en jury’s. 

Raad van Bestuur

Missie

Als een echte dirigent geeft de Raad van Bestuur de grote lijnen van ons beleid aan. Hij is ook eindverantwoordelijk voor het budget en de rekeningen.

Samenstelling

De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter (Pierre Wunsch), twee vicevoorzitters en maximum 12 bestuurders, onder wie de CEO van de Stichting (Brieuc Van Damme) en een bestuurder die de Koning vertegenwoordigt. De nieuwe leden van de Raad van Bestuur worden verkozen met een tweederdemeerderheid door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Een mandaat loopt voor vier jaar en kan één keer verlengd worden. De maximumleeftijd voor een mandaat van bestuurder is 70 jaar. De bestuurders kiezen een voorzit(s)ter en twee vicevoorzit(s)ters uit hun rangen. De voorzit(s)ter wordt benoemd voor een termijn van twee jaar, één keer verlengbaar. De Raad van Bestuur beslist bij een meerderheid van stemmen.

Adviesraad

Missie

De Adviesraad formuleert strategisch advies voor de Raad van Bestuur. Deze adviezen zijn bindend: er kan alleen van afgeweken worden met een gemotiveerde beslissing genomen door twee derde van de leden van de Raad van Bestuur. Uit eigen initiatief kan de Adviesraad ook (niet-bindende) adviezen geven over bepaalde thema’s die verband houden met de Stichting.

Samenstelling

De Adviesraad bestaat uit een twintigtal personen, die ook deel uitmaken van onze comités, jury’s en werkgroepen. Hij wordt voorgezeten door de voorzit(s)ter van de Raad van Bestuur. De leden van de Adviesraad worden benoemd door de Raad van Bestuur voor vier jaar, één keer verlengbaar.

Directie

Missie

De directie neemt het dagelijks bestuur van de Stichting voor haar rekening.

Samenstelling

De directie bestaat uit de CEO van de KBS en vier directeurs. Myriad USA en Myriad Canada, die samen met de KBS en Give2Asia deel uitmaken van de Myriad alliantie voor grensoverschrijdende schenkingen, hebben elk een directeur die nauw samenwerkt met de directie van KBS.

Benoemingscomité

  • Missie: het Benoemingscomité doet voorstellen voor de samenstelling van de Raad van Bestuur, de Adviesraad en de comités van de Stichting.
  • Samenstelling: het Benoemingscomité bestaat uit vier leden en wordt voorgezeten door de voorzit(s)ter van de Raad van Bestuur.

Remuneratiecomité

  • Missie: het Remuneratiecomité neemt de beslissingen in verband met het systeem voor evaluatie en verloning van het personeel van de Stichting. Dit comité evalueert ook de prestaties van de directie.
  • Samenstelling: het Remuneratiecomité bestaat uit drie leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Financieel beheer

De Koning Boudewijnstichting telt nog bijkomende organen voor het financieel beheer: het Comité van Financiën, het Auditcomité, vier censors en een externe auditor.