Financieel beheer

Ook op financieel vlak is transparantie een leidraad bij de activiteiten van de Koning Boudewijnstichting. Wij publiceren jaarlijks de balansen en de rekeningen in ons activiteitenverslag en ons financieel verslag.

Duurzaamheid en maatschappelijke impact

We beheren de activa van de Stichting en van de vele Fondsen die we beheren op een manier die voldoende middelen oplevert om onze activiteiten op de lange termijn te financieren. Maar we vinden het ook belangrijk om duurzaamheidscriteria te integreren in onze investeringsstrategie in de domeinen leefmilieu, maatschappelijke thema’s en beheer. Deze strategie weerspiegelt ons voornemen om ons kapitaal op een positieve manier in te zetten.

We gebruiken bovendien een deel van ons kapitaal voor investeringen met maatschappelijke impact. Wij verschaffen kapitaal, leningen en bankgaranties aan organisaties in België en in het buitenland. Het gaat steeds om investeringen waar de maatschappelijke impact voorrang heeft op een eventuele financiële opbrengst.

Controleorganen

Verschillende organen zijn belast met de controle op het financieel beheer van de Stichting.

Raad van Bestuur

 • Missie: als een echte dirigent geeft de Raad van Bestuur de grote lijnen van ons beleid aan. Hij is ook eindverantwoordelijk voor het budget en de rekeningen.
 • Samenstelling: de Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter (Pierre Wunsch), twee vicevoorzitters en maximum 12 bestuurders, onder wie de CEO van de Stichting (Brieuc Van Damme), en een bestuurder die de Koning vertegenwoordigt.
 • Werking: de nieuwe leden van de Raad van Bestuur worden verkozen met een tweederdemeerderheid door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Een mandaat loopt voor vier jaar en kan één keer verlengd worden. De maximumleeftijd voor een mandaat van bestuurder is 70 jaar. De bestuurders kiezen een voorzit(s)ter en twee vicevoorzit(s)ters uit hun rangen. De voorzit(s)ter wordt benoemd voor een termijn van twee jaar, één keer verlengbaar. De Raad van Bestuur beslist bij een meerderheid van stemmen.

Comité van Financiën

 • Missie: het Comité van Financiën staat de Raad van Bestuur bij. Het bepaalt de strategie voor de belegging van ons kapitaal en controleert alle beleggingen. Het wordt op zijn beurt bijgestaan door gespecialiseerde ondernemingen.
 • Samenstelling: de Raad van Bestuur kiest uit eigen rangen drie personen die gedurende vijf jaar het Comité van Financiën vormen (verlengbaar mandaat). De leeftijdsgrens voor leden van het Comité van Financiën is 67 jaar.

Auditcomité

 • Missie: het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij in de controle van de balans, de resultaatsrekening en het financieel verslag. Het monitort eveneens de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer.
 • Samenstelling: het Auditcomité is samengesteld uit minstens drie leden van de Raad van Bestuur, met een mandaat van vier jaar.

Censors

 • Missie: vier censors controleren het beheer van legaten en testamenten door de Stichting. Ze brengen verslag uit aan de Raad van Bestuur over hoe we de legaten beheren die ons zijn toevertrouwd en hoe we de overeenkomstige testamentaire verplichtingen vervullen.
 • Samenstelling: de Raad van bestuur wijst twee censors aan die geen deel uitmaken van de Raad. Ze vervullen de functie van censor gedurende vijf jaar. Hun mandaat is verlengbaar. De leeftijdsgrens is 67 jaar.

Externe auditor

Onze rekeningen zijn onderworpen aan de jaarlijkse controle van een bedrijfsrevisor die ze moet goedkeuren. Aan het eind van deze oefening worden de gereviseerde rekeningen ingediend bij de griffie van de handelsrechtbank van Brussel en bij de Nationale Bank voor ze gepubliceerd worden.

Het expertisebureau BDO Risk & Assurance Services is ook belast met onverwachte controles, bij de Stichting zelf, op de naleving van de procedures voor het beheer van projecten en Fondsen.

Roerende en onroerende goederen

Er zijn specifieke regels voor de roerende en onroerende goederen die werden overgedragen aan de Koning Boudewijnstichting en waarvoor de schenkers niet gepreciseerd hebben dat de Stichting ze moet bewaren.

Roerende goederen

De roerende goederen gaan onder de hamer in een openbare verkoop. De keuze van de verkoopzaal hangt af van de aard en de kwaliteit van de goederen en van de expertise, de methodologie en de tarieven van de zalen. De verkoop kan worden verdeeld over meerdere zalen in functie van de kwaliteit van de goederen. De goederen met een bijzondere waarde kunnen worden toevertrouwd aan buitenlandse veilingmeesters. De verkoop gebeurt met een notaris of een gerechtsdeurwaarder als tussenpersoon.

Onroerende goederen

De onroerende goederen gaan onder de hamer in een openbare verkoop. In uitzonderlijke gevallen die gerechtvaardigd moeten worden, kan een onderhandse verkoop worden overwogen. De volgende redenen kunnen worden ingeroepen:

 • een goed in onverdeeldheid in een verkoop aan mede-eigenaars
 • het goed wordt beschouwd als onverkoopbaar: te groot, te klein, uitgeleefd, slecht gelegen…
 • burenconflicten (afbakening, stadsplanning, enz.) die nutteloze kosten met zich meebrengen.