Werkmethodes

In elk van onze programma’s combineren we verschillende werkmethodes voor een zo groot mogelijke maatschappelijke impact.

Steun aan individuen en organisaties

Wij ondersteunen de organisaties van de burgersamenleving (verenigingen, OCMW’s, universiteiten, gemeentelijke administraties…) en de burgers die zich inzetten voor een betere samenleving op veel domeinen (gezondheid, armoedebestrijding, leefmilieu, erfgoed…), in België en internationaal. Onze steun is over het algemeen van financiële aard, maar het kan ook gaan om coaching, begeleiding op maat, netwerkvorming…

Jaarlijks lanceren we meer dan 200 projectoproepen en ondersteunen we bijna 5.000 organisaties en burgers.

Filantropie bevorderen

Wij stimuleren de filantropie in alle domeinen van algemeen belang in België, in Europa en elders in de wereld – via en niet voor de Stichting. Dankzij ons netwerk, dat vooral bestaat uit Transnational Giving Europe en Myriad, alliantie voor grensoverschrijdende schenkingen, kunnen we internationale en grensoverschrijdende filantropie faciliteren.

We begeleiden individuen en bedrijven die zich willen inzetten voor een betere wereld en die hun actie betekenis willen geven. Naargelang hun behoeften en hun doelen werken we samen met hen een concept op maat uit dat een maximale impact en duurzame resultaten garandeert. Het is in deze optiek dat ons Centrum voor Filantropie werd opgericht; dat heeft ondertussen ruim dertig jaar ervaring.

Advocacy en burgermobilisatie

Wij sensibiliseren beleidsmakers en burgers over specifieke thema’s: gezondheid, armoedebestrijding, leefmilieu, onderwijs… Wij mobiliseren hen en zetten hen aan tot actie om positieve en duurzame verandering te creëren in de samenleving. Het nastreven van het algemeen belang garandeert, samen met onze onafhankelijkheid en ons pluralisme, onze legitimiteit.

Samenbrengen

We brengen verschillende stakeholders die betrokken zijn bij een bepaalde problematiek samen ‘rond de tafel’. Het doel kan zijn om het probleem te doorgronden, om na te denken over gedeelde oplossingen, om goede praktijkvoorbeelden te delen... Een voorbeeld: het Platform tegen Energiearmoede dat de verschillende spelers betrokken bij deze problematiek samenbrengt.

Onderzoek

Wij brengen onderzoekers en spelers van het terrein samen opdat ze ervaringen en visies kunnen uitwisselen. Of we vragen aan onderzoekscentra om actuele problemen te analyseren, feiten en cijfers te verzamelen en te analyseren of mogelijke denksporen te onderzoeken. Wij brengen al deze informatie samen in rapporten en publicaties die we gratis ter beschikking stellen van iedereen. Wij kaarten een brede waaier van thema’s aan. Onze onafhankelijkheid en ons pluralisme garanderen een objectieve kijk op deze informatie.

Evenementen

  • Wij organiseren debatten, workshops, studiedagen… over maatschappelijke thema’s. Die kunnen bestemd zijn voor een breed publiek of voor een specifieke doelgroep.
  • Wij richten tentoonstellingen in, vooral in het BELvue museum gewijd aan de democratie en de geschiedenis van België. Het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting organiseert ook geregeld tentoonstellingen over de Belgische kunstwerken die het kon verwerven.

Partnerschappen en opdrachten

  • Wij werken in partnerschap met private en publieke spelers (social-profitorganisaties, onderzoekscentra, bedrijven…). Op Europees niveau hebben we een breed netwerk van partners uitgebouwd (European Policy Centre, European Foundation Centre, Network of European Foundations...) waarmee we geregeld samenwerken. Onze contacten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika breiden uit en gaan in dezelfde richting.
  • Wij realiseren projecten op vraag van overheden, op verschillende niveaus. Het gaat vooral om proefinitiatieven en participatieve projecten (bv: burgerraadpleging). Onze sterktes zijn het verzamelen van relevante informatie, het samenbrengen van verschillende stakeholders in een onafhankelijke context, het vermogen om de stem van burgers te laten horen – vooral van de meest kwetsbaren –, het formuleren van aanbevelingen…