Privacybeleid

Vanzelfsprekend respecteert de Koning Boudewijnstichting (KBS) de privacywetgeving ter zake. Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt de KBS persoonlijke gegevens?

De KBS verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst (bv. in het kader van een kandidaatsdossier).

Welke persoonlijke gegevens verwerkt de KBS?

De KBS verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst.

Afhankelijk van uw verhouding met de KBS verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Voor onderstaande acties moeten verplicht volgende gegevens ingevuld worden:

 • Voor het inschrijven van een evenement:
  Naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
 • Voor het bestellen van een publicatie:
  Naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
 • Voor het overmaken van een gift online:
  Bedrag/naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
  Via onze betalingspartner Ingenico: bankkaartnummer of kredietkaartnummer/ vervaldatum/ kaarthouder
 • Voor het abonneren op een algemene of thematische e-news:
  Mailadres
 • Voor het indienen van een kandidaatsdossier
  • Informatie over het project: inhoud/timing/budget
  • Informatie over de organisatie: naam/datum oprichting/nationaal nummer/telefoonnummer/juridisch statuut/adres maatschappelijk zetel
  • Financiële informatie: Naam bank/IBAN-bankrekeningnummer/BIC Code
  • Informatie over de contactpersoon van de organisatie: aanspreektitel/naam/voornaam/e-mail
  • Informatie over de verantwoordelijk van het project: aanspreektitel/naam/voornaam/e-mail

Wanneer en waarom verwerkt de KBS persoonlijke gegevens?

De KBS verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten:

Bij het aanmaken van een account op de website geniet u het voordeel van een prefilling indien u later op een andere dienst van KBS beroep doet.

De KBS verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

 • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
 • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen of uw bankrekeningnummer om financiële steun uit te keren);
 • of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren);
 • of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiële steun ontvingen).

Hoe behandelt de KBS persoonlijke gegevens?

Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv. gezondheidsinformatie of bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven): schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere e-news, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze e-news te bezorgen. Elke e-news geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven.

We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij delen uw persoonsgegevens met dienstverleners van de KBS voor zover als nodig voor de uitvoering van de dienstverlening (om een gift te overmaken werken wij bijvoorbeeld samen met het bedrijf Ingenico Payment Services).

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder uw toestemming.

Wij verzekeren dat een doorgifte van persoonsgegevens naar een partner uit een derde land binnen de Myriad-alliantie (bv. in het kader van gifte, e-news, e-mails …) zal gebeuren met inachtneming van de nodige garanties.

Onze website maakt gebruik van sociale media plug-ins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media. Deze sociale media kanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en YouTube. Indien op u dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.

Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optredenls verwerkingsverantwoordelijke. Elke social media geeft informatie over zijn privacybeleid.

Facebook: privacybeleid
Instagram: privacybeleid
LinkedIn: privacybeleid
Twitter: privacybeleid
YouTube: privacybeleid

Hoe lang bewaart de KBS persoonlijke gegevens?

De KBS verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld:

 • voor inschrijving van evenementen: enkel voor opvolging van het evenement zelf (en nasturen publicatie over het evenement), gedurende 2 jaar
 • voor giften online: gedurende 1 jaar (tot het bezorgen van het fiscaal attest)
 • voor het bestellen van publicaties: gedurende 1 jaar.

De KBS kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. uitgekeerde steun over de jaren heen). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.

U heeft steeds het recht uw toestemming in te trekken. Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.

Bewaart de KBS mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

De KBS werkt voor de beveiling van de website en alle andere servers samen met Zionsecurity, een gespecialiseerde partner in beveiliging.

Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met privacy@kbs-frb.be

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die de KBS over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren, beperken, overdragen of verwijderen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be).

Aanpassingen aan de privacy policy

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.

Cookiebeleid

De KBS gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.

Vragen of bedenkingen?

Contacteer ons via privacy@kbs-frb.be