Adviesraad

Adviseert over de visie van de Stichting en de richting die ze uitgaat.

Missie

De Adviesraad denkt na en debatteert over de visie en de richting voor de Koning Boudewijnstichting. Dit advies is onmisbaar: het helpt de Stichting haar activiteiten uit te voeren, te valideren en bij te sturen, en zorgt er mee voor dat de middelen optimaal ingezet worden ten dienste van de samenleving.

Een van de taken van de Adviesraad bestaat erin om een advies te formuleren voor de  Raad van Bestuur over het strategisch plan, dat wordt voorgesteld door de directie. Dit advies is bindend: er kan alleen van afgeweken worden met een gemotiveerde beslissing genomen door twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur. Uit eigen initiatief kan de Adviesraad ook (niet-bindende) adviezen geven over bepaalde thema’s die verband houden met de Stichting.

Samenstelling

De Adviesraad bestaat uit een twintigtal personen, die ook deel uitmaken van de comités, jury’s en werkgroepen van de Stichting. Hij wordt voorgezeten door de voorzit(s)ter van de Raad van Bestuur. De leden van de Adviesraad worden benoemd door de Raad van Bestuur voor vier jaar, één keer verlengbaar.

Voorzitter

Pierre Wunsch
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Koning Boudewijnstichting
Gouverneur van de Nationale Bank van België

Het profiel bekijken

Leden

Najat Arbib
Rechter van de rechtbank van Eerste Aanleg van Luik

Jamila Ben Azzouz
HR Consultant, trainer, coach, wetenschappelijk directeur bij Ichec Entreprises

Chantal Cooreman
Directeur van de dienst Rekwesten en Sociale Zaken van het kabinet van de Koning

Baron Jean-Claud Daoust
Gedelegeerd bestuurder van Daoust, Erevoorzitter van het VBO

Rudy Dekeyser
Managing partner LSP Health Economics Fund

Anne De Paepe
Ererector UGent

Michiel Deturck
Partner bij Vendis Capital

Lise-Anne Hanse
Algemeen bestuurder, algemeen bestuur Onderwijs, Federatie Wallonië-Brussel

Vincent Houssiau
Kabinetschef Z.M. de Koning

Danny Jacobs
Algemeen directeur van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

Christ’l Joris
Voorzitster van de Stichting Gillès,
Voorzitster van de Raad van Bestuur van ETAP

Rachida Lamrabet
Schrijfster en juriste

Luc Luyten
Voorzitter van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen

Baron Olivier Marquet
Oud-algemeen directeur van UNICEF België

Denis Mathen
Gouverneur van de Provincie Namen

Michel Moortgat
CEO van Duvel Moortgat

Chevalier Yves G. Noel
Vice-erevoorzitter van de Koning Boudewijnstichting
Voorzitter van de Groep NMC & HEC Liège

Rahim H. Samii
Advocaat, partner Urban Law

Philippe Stroobant
Bestuurder van vennootschappen

Didier Tshidimba
Senior partner, lid van het Supervisory Board van Roland Berger

Annemie Turtelboom
Lid van het Europees Rekenhof, oud-minister

Katrien Verhegge
Administrateur-generaal van Kind & Gezin

Stéphane Vermeire
General Manager Private Banking & Wealth Management, BNP Paribas Fortis

Laurence Weerts
Covoorzitster van het Overlegcomité, coördinatrice van de Operationele Veranderingscel, Pact voor een Uitmuntend Onderwijs, Federatie Wallonië-Brussel