Klimaat

Burgers en onderzoekers betrekken bij de uitwerking van concrete acties in de strijd tegen de klimaatverandering.

De strijd tegen de klimaatopwarming gaat ons allen aan. We moeten onze manier van leven, produceren en consumeren aanpassen. De wereldwijde doelstelling om de CO2-uitstoot terug te dringen stelt overheden voor moeilijke keuzes en dwingt ze ertoe oog te hebben voor kwetsbare doelgroepen. De Koning Boudewijnstichting helpt de kennis en het debat te verbreden met standpunten van wetenschappers, burgers en het maatschappelijke middenveld.

Onze acties

  • de standpunten van verschillende spelers (wetenschappers, maatschappelijk middenveld, burgers…) bevragen om beeldvorming of posities te begrijpen en mogelijkheden tot actie te identificeren;
  • luisteren naar kwetsbare bevolkingsgroepen in België en andere Europese landen om hun angsten en hun verwachtingen over de energietransitie te begrijpen;
  • Belgische of internationale onderzoekers uit verschillende disciplines de kans geven om hun expertise te delen en hun ideeën te toetsen aan die van beleidsmakers.

Klimaat maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

2022 Fonds Ernest Solvay - Lenteselectie

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Bekendgemaakt

2021 Fonds Ernest Solvay

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Bekendgemaakt

Verbreden van het engagement voor het klimaat

Organisaties ondersteunen om verbindende en inclusieve projecten te ontwikkelen rond klimaat gericht op burgers, buurtcomités, scholen, jeugdbewegingen, ledenbewegingen,…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Be Planet

Lokale initiatieven met positieve impact op milieu/solidariteit tussen generaties

In Belgische gemeenten initiatieven van burgers/lokale organisaties steunen voor een meer duurzame samenleving en een betere bescherming van het leefmilieu.

UGent

Discoursanalyse rond klimaatkwesties

Uitvoeren van een discoursanalyse om conflicterende argumenten, belangen, aannames, wereldbeelden en coalities rond enkele concrete klimaatkwesties in kaart te brengen, teneinde …

Vrije Universiteit Brussel

DESIDERATRA – Design thinking als inclusieve methode om moeilijk bereikbare doelgroepen te engageren en te raken voor transformatief leren m.b.t. het klimaatvraagstuk, waarbij de wensen, noden en zorgen van deze doelgroepen centraal staan

Aansluiten bij de wensen van moeilijk bereikbare doelgroepen in en rond Brussel om op participatieve wijze ideeën te genereren en hun klimaatengagement te versterken.

Evenementen

Kunnen de sociale en humane wetenschappen het klimaat redden?

30/03/2022 15:30 Tot 30/03/2022 17:30

Hoe klimaatverandering als maatschappelijke uitdaging hoger op de agenda van sociale en humane wetenschappers en beleidsmakers plaatsen?

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Verbreden van het engagement voor het klimaat

De ontwikkeling van nieuwe tools en methodes die op een inclusieve en verbindende manier diverse doelgroepen engageren voor het klimaat.

Hoe meer steun mobiliseren voor acties voor het klimaat?

Internationale reeks van 8 seminaries om te verkennen welke perspectieven en inzichten de sociale en menswetenschappen kunnen bijdragen aan klimaatvraagstukken.

Fondsen en filantropieformules

La Bourrache (Projectrekening)

Volledig herbekijken van de irrigatie-infrastructuur teneinde, ook in tijden van klimaatopwarming, te beschikken over voldoende water om kwaliteitsvolle biologische groenten te t…

Press Releases

Energietransitie: wat denken kwetsbare mensen hierover?

Resultaten van focusgroepen met kwetsbare personen in 9 Europese landen in het kader van het project ‘Fair Energy Transition for All (FETA)’, gecoördineerd door de KBS.

Iedereen betrokken bij klimaat: steun voor 13 verbindende projecten

De Koning Boudewijnstichting steunt 13 organisaties die methoden en tools uitwerken om op een verbindende en inclusieve manier het engagement in het klimaatdebat te verbreden.